สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

นายอุทัย สอนเทศ

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-705039 โทรสาร : 055-705040

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร

ตึกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-112316-7 โทรสาร : 053-112318

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย

1115/2 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0 5371 1666 / โทรสาร 0 5371 7706

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

นายนภัทร เตชะสิรภัทร

402 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055-512308 ต่อ 12 โทรสาร : 055-513673 VOIP 40101

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี

369 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-649731 โทรสาร : 054-649741

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว

เลขที่ 140 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-449643,054-449637 โทรสาร : 054-449641

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

นายพสุ สุครีวก

เลขที่ 83 หมู่ 10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737190 โทรสาร : 056-737191

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

นายอุดม สอนจิตต์

ที่อยู่ 177 หมู่ที่ 4 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก กม.10 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-009240 โทรสาร : 055-987728

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์

59/5 หมู่ 8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 056 - 611177 โทรสาร : 056 - 612887

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท

เลขที่ 468 ถนนวงศ์วรกุล หมู่ที่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-783681-2 โทรสาร : 054-783680

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์

บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
056-222231 โทรสาร : 056-227868

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ

เลขที่ 124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-612089 , 053-612033 โทรสาร : 053-611903

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

นายสุภชัย ไวยาวัจมัย

ที่อยู่ 252 ถนนพหลโยธิน หมูที่8 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-217326 , 054-019940 โทรสาร : 054-227561

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

นางจันทนา ไวยาวัจมัย

ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-581199 โทรสาร : 053-581490

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

นางสาวอัญชลี พลคชา

ที่อยู่ 102 ถ.จรดวิถีถ่อง ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 055-019360 โทรสาร : 055-613532

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

นางพัชรี ใบยา

บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-411684 โทรสาร : 055-416979

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

นางไพรินทร์ กันทะวงษ์

128 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056-970102 โทรสาร : 056-970243

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

นายบุญสิทธิ์ เรืองผล

11/1 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
034-511305 โทรสาร : 034-514995

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล

444 หมู่ 7 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-476761-2 โทรสาร : 056-476764

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

นายสำรวย เข็มทองหลาง

111 หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-340312 โทรสาร 034-340314

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์

182/78 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ 037-312362 แฟกซ์ 037-313630

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

นายณัฐ อารีกุล

9/319 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-5950334-5 02-4306946 โทรสาร : 02-5950336

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางจันทร์จิรา บางเสน

285 ถนนสวนสน (ปิ่นอนุสรณ์) ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-611030 โทรสาร : 032-602344

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า

101 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
02-5815015, 02-5813225-26 โทรสาร : 02-5812111

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายชัยกมล พรหมทอง

123 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-336579,035-336581 โทรสาร : 035-336580

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ

เลขที่ 258 ถนนคีรีรัถยา ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-426666 โทรสาร : 032-424194

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

นายอานันท์ ฟักสังข์

33 ถนนอําเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-337932, 032-337301 โทรสาร : 032-315048

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม

2/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036-411991 โทรสาร : 036-424478 , 036-424470

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์

180 หมู่ที่3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0 3471 2907 , 034-716113 /โทรสาร 0 3471 5550

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์

ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี – บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0 3650 7210 , 0 3650 7213-4 โทรสาร : 0 3650 7212

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

นายธงชัย เมืองสนธิ์

19/3 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-412030 โทรสาร : 034-426099,034-840324

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวอารยา ไสลเพชร

9 หมู่ที่ 4 ถนนสุพรรณบุรี-บางลี่ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-555210,035-440525 โทรสาร : 035-555001

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

นายอำนวย สุวรรณรักษ์

ที่อยู่ 414 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กม.52 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-7077641-5 โทรสาร : 02-7077647

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

นายนพดล ชีวะอิสระกุล

ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย 13 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-214102 โทรสาร : 036-223180

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ

22/2 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 035-611978 โทรสาร : 035-612428

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

นายวศิน ศุภพิสุทธิ์

ที่อยู่ 6/1 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-019260 โทรสาร : 043-812971

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายประชา มีธรรม

ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-236-755โทรสาร : 043-241810

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล

255 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-811316 Fax 044-821828

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

นายชาญชัย อนุสรณ์

82/3 ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
042-511477 โทรสาร : 042-515406

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

นายชัยทัต สมิตินนท์

1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ชั้นที่ 3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-082030 โทรสาร : 044-082031

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

นายประสงค์ ผลส่ง

97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
044-612934 , 044-612074 โทรสาร : 044-617182

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

นายเศรษฐา ขันตี

ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 444 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 042-492144, 042-088360 โทรสาร 042-491519

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

นายบุญรวย เลิศวนิชย์ทิพย์

172 ถนนมหาสารคาม – วาปีปทุม หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ :043-777451 โทรสาร : 043-777545

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

นายสุนัย พิริยสกุลพัฒน์

188 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611297 โทรสาร : 042-613694

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์

134 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045 586035-6 โทรสาร : 045 586037

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล

56 ถนนรัฐกิจไคลคลา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043-513337

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

นายตรีทิพย์ ศุภสุนทรกุล

302/1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 042-811959 โทรสาร : 042-812608

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

นางศิริพรรณ อันชื่น

369 หมู่ที่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-616152 ต่อ 101 โทรสาร : 045-612503, 045-616152 ต่อ 117

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย

1767/11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
042-711686,042-716662,042-716661 โทรสาร : 042-713536

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

นางอิฐสราชัย ลำพา

794 หมู่ที่ 7 ถนนสุรินทร์–ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-511980 โทรสาร : 044-514720

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

- ว่าง -

เลขที่ 43 หมู่ที่ 10 ถนนศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 042-421272 , 042-423031-2 โทรสาร : 042-411999

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 042-109860-2 โทรสาร : 042-316723

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045-989760 โทรสาร : 045-523114

สำนักงาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม

7 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-160180 โทรสาร : 042-160181

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์

ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-244668 โทรสาร : 045-244669

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

นางสาวกาญจนา ทัพป้อม

200 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-312135 , 039-609940 โทรสาร : 039-322125

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวันชัย เกาะสูงเนิน

18 ถนนจุลละนันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-512526 , 033-050340 โทรสาร : 038-512438 , 038-514833

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

นายชัชพล อินทโฉม

97/125 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-274125 โทรสาร : 038-276851

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

นายวสันต์ นิสัยมั่น

322/10 หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 039-511945 โทรสาร : 039-520228

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

นายพัตทอง กิตติวัฒน์

67 หมู่ 3 ตำบล บางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037-625520 โทรสาร : 037-452242

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ

140/20 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-808177,038808178 โทรสาร : 038-612038

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

นายดำรง โอกาศ

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 037-425053 , 037-425056 โทรสาร : 037-425055

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว

196 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-612998 โทรสาร : 075-620060

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

นายคณิต กายสอน

201 หมู่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 077-979320 โทรสาร : 077-504820

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

นางพรทิพา อัครสุต

200 ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 075-829840

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์

87 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356740 โทรสาร : 075-346121

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

นายคณบดี สัมพัชนี

37 ศูนย์ราชการ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ :073-532026 โทรสาร :073-532024

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง

353/5 หมู่ที่ 8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-414295 โทรสาร : 073-414296

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

นายธีระ แก้วพิมล

490 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-411980, 076-679660 โทรสาร : 076-411182

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม

80 ถนนกุมารศึกษา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-612416,074-616073 โทรสาร :074-611772,074-616072

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

นายธรรมนูญ เกตุแก้ว

48/4 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-223434 โทรสาร : 076-216918

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

นายสมบัติ สุวรรณมณี

37 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-213978, 073-211654 โทรสาร : 073-211962

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

นาย วิเชียร ทองด้วง

7 ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-821612 โทรสาร : 077-812375

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย

161/5 หมู่ที่10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311511,074-442662 โทรสาร : 074-311596

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ

หมู่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 074-722171 , 074-712375 โทรสาร : 074-722171 ต่อ 12

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์

156/7 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-272590,077-283642 โทรสาร : 077-272270,077-272590 ต่อ 5