สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

นายอุทัย สอนเทศ

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-705039 โทรสาร : 055-705040

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

นางพัชรี ใบยา

ตึกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-112316-7 โทรสาร : 053-112318

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย

1115/2 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0 5371 1666 / โทรสาร 0 5371 7706

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

นายนภัทร เตชะสิรภัทร

402 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 055-512308 ต่อ 12 โทรสาร : 055-513673 VOIP 40101

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

นายสำรวย เข็มทองหลาง

369 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-649731 โทรสาร : 054-649741

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว

เลขที่ 140 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-449643,054-449637 โทรสาร : 054-449641

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

นายพสุ สุครีวก

เลขที่ 83 หมู่ 10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737190 โทรสาร : 056-737191

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

นางโสภิตสุดา เพชรชื่น

ที่อยู่ 177 หมู่ที่ 4 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก กม.10 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-009240 โทรสาร : 055-987728

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

นายสมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี

59/5 หมู่ 8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 056-039940 โทรสาร : 056-039941

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ

เลขที่ 468 ถนนวงศ์วรกุล หมู่ที่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-716018 โทรสาร : 054-716017

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

นายชัชพล อินทโฉม

บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
056-222231 โทรสาร : 056-227868

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวจารุภา อุ่นจางวาง

เลขที่ 124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5204 9260 , 0 5361 2033 โทรสาร : 0 5361 1903

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์

ที่อยู่ 252 ถนนพหลโยธิน หมูที่8 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-217326 , 054-019940 โทรสาร : 054-227561

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

นางจันทนา ไวยาวัจมัย

ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053-581199 โทรสาร : 053-581490

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

นายสุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล

ที่อยู่ 102 ถ.จรดวิถีถ่อง ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 055-019360 โทรสาร : 055-613532

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวีระ นันทเศรษฐ์

บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-411684 โทรสาร : 055-416979

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

นางอรุณี คันธมาลา

128 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056-970102 โทรสาร : 056-970243

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

นายเนตร์ กัญยะมาสา

11/1 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
034-511305 โทรสาร : 034-514995

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

นายวีระพล ผ่องสุภา

444 หมู่ 7 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-476761-2 โทรสาร : 056-476764

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า

เลขที่ 111 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 109910 กด 1 , 034 340312 โทรสาร : 034 340314

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

นายสุนัย พิริยสกุลพัฒน์

182/78 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ 037-312362 แฟกซ์ 037-313630

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์

9/319 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 02-4306946 โทรสาร : 02-5950336

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนากูล

285 ถนนสวนสน (ปิ่นอนุสรณ์) ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-611030 โทรสาร : 032-602344

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

นายอุดม สอนจิตต์

101 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
02-5815015, 02-5813225-26 โทรสาร : 02-5812111

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายธีระ แก้วพิมล

123 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-336579,035-336581 โทรสาร : 035-336580

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ

เลขที่ 258 ถนนคีรีรัถยา ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-426666 โทรสาร : 032-424194

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

นายบุญสิทธิ์ เรืองผล

33 ถนนอําเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-337932, 032-919540

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์

2/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036-411991 โทรสาร : 036-424478 , 036-424470

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

นางลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ

180 หมู่ที่3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0 3471 2907 , 034-716113 /โทรสาร 0 3471 5550

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

นายดำรง โอกาศ

ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี – บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0 3650 7210 , 0 3650 7213-4 โทรสาร : 0 3650 7212

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ

19/3 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034119900 โทรสาร : 034119901

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์

9 หมู่ที่ 4 ถนนสุพรรณบุรี-บางลี่ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-555210,035-440525 โทรสาร : 035-555001

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

นายอำนวย สุวรรณรักษ์

ที่อยู่ 414 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กม.52 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-7077641-5 โทรสาร : 02-7077647

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

นายนพดล ชีวะอิสระกุล

ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย 13 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-214102 โทรสาร : 036-223180

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ

22/2 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 035-949920 โทรสาร : 035-612428

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

นายวศิน ศุภพิสุทธิ์

ที่อยู่ 6/1 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-019260

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายธงชัย เมืองสนธิ์

ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-236-755 โทรสาร : 043-241810

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

นายวีระวัฒน์ ศรีสม

255 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-811316 Fax 044-821828

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

นายชาญชัย อนุสรณ์

82/3 ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
042-511477 โทรสาร : 042-515406

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ

1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ชั้นที่ 3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-082030 โทรสาร : 044-082031

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

นายประสงค์ ผลส่ง

97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
044-612934 , 044-612074 โทรสาร : 044-617182

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

นายเศรษฐา ขันตี

ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 444 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 042-492144, 042-088360 โทรสาร 042-491519

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

นายศิวะ โพธิตาปนะ

172 ถนนมหาสารคาม – วาปีปทุม หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ :043-777451 โทรสาร : 043-777545

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

นายสุรพล มณีวรรณ

188 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611297 โทรสาร : 042-613694

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์

134 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045 586035-6 โทรสาร : 045 586037

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวรัชฎา เมธาวีชัยกุล

56 ถนนรัฐกิจไคลคลา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043-513337

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

นายตรีทิพย์ ศุภสุนทรกุล

302/1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 042-811959 โทรสาร : 042-812608

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

นายณัฐ อารีกุล

369 หมู่ที่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-616152 ต่อ 101 โทรสาร : 045-612503, 045-616152 ต่อ 117

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล

1767/11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
042-099260 โทรสาร : 042-713536

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ

794 หมู่ที่ 7 ถนนสุรินทร์–ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-511980 โทรสาร : 044-514720

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม

เลขที่ 43 หมู่ที่ 10 ถนนศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 042-421272 , 042-423031-2 โทรสาร : 042-411999

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

นางจินตนา เจริญใจ

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 042-109860-2 โทรสาร : 042-316723

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

นายปิยะ ท้วมเกร็ด

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045-989760 โทรสาร : 045-523114

สำนักงาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์

7 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-160180 โทรสาร : 042-160181

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

นายตรีพงษ์ กลันทปุระ

ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-244668 โทรสาร : 045-244669

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

นางสาวกาญจนา ทัพป้อม

200 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-312135 , 039-609940 โทรสาร : 039-322125

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวันชัย เกาะสูงเนิน

18 ถนนจุลละนันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-512526 , 033-050340 โทรสาร : 038-512438 , 038-514833

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี

97/125 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-274125 โทรสาร : 038-276851

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

นายวสันต์ นิสัยมั่น

322/10 หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 039-511945 โทรสาร : 039-520228

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

นายพัตทอง กิตติวัฒน์

67 หมู่ 3 ตำบล บางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037-625520 โทรสาร : 037-452242

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

นายวิเชียร ทองด้วง

140/20 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-808177,038808178 โทรสาร : 038-612038

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

นายดำรง โอกาศ

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 037-425053 , 037-425056 โทรสาร : 037-425055

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

นายสุพงษ์ รักษ์ศรีทอง

196 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-612998 โทรสาร : 075-620060

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

นายคณิต กายสอน

201 หมู่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 077-979320 โทรสาร : 077-504820

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

นางพรทิพา อัครสุต

200 ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : 075-829840

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม

87 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-356740 โทรสาร : 075-346121

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

นายบุญส่ง แก้วขาว

37 ศูนย์ราชการ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ :073-532026 โทรสาร :073-532024

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

นายประสิทธิ์ ศรีพรหม

353/5 หมู่ที่ 8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-414295 โทรสาร : 073-414296

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

นายอารยะ เนตวงษ์

490 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-411980, 076-679660 โทรสาร : 076-411182

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

นางสาวอภิชญา พุทธพงษ์

80 ถนนกุมารศึกษา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-612416,074-616073 โทรสาร :074-611772,074-616072

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

นายชัยกมล พรหมทอง

48/4 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-223434 โทรสาร : 076-216918

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

นายสมบัติ สุวรรณมณี

37 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-213978, 073-211654 โทรสาร : 073-211962

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

นาย วิชญพรรณ พลอยทับทิม

7 ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-821612 โทรสาร : 077-812375

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

นางจันทร์จิรา บางเสน

161/5 หมู่ที่10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-311511,074-442662 โทรสาร : 074-311596

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

นายคณบดี สัมพัชนี

783 หมู่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 074-722171

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์

156/7 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0 7795 4340 ต่อ 1-5 โทรสาร : 0 7795 4341