ข้อมูลร้านค้า/กิจการ (สำหรับร้านค้าที่ยื่นคำขอเข้าร่วมเป็น "ร้าน มอก." แล้วเท่านั้น)

ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้